ZBOŽÍ V AKCI

naše cena 480,0 CZK (18,6 EUR)
skladem
naše cena 260,0 CZK (10,1 EUR)
skladem
naše cena 340,0 CZK (13,1 EUR)
skladem

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 640,0 CZK (24,7 EUR)
skladem
naše cena 480,0 CZK (18,6 EUR)
skladem
naše cena 290,0 CZK (11,2 EUR)
skladem

Obchodní podmínky
Obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky 
společnosti Armini móda, 
IČ:05114977, se sídlem Paskov 
Místecka 173 PSČ:739 21


1. Preambule 


Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě 
www.arminimoda.cz, který je provozován Armini móda, IČ:05114977, se sídlem Paskov 
Místecka 173 PSČ:739 21. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti 
prodeje zboží mezi Armini móda, IČ:05114977, se sídlem Paskov Místecka 173 PSČ739 21 
(dále jen „Prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „Kupující“). 


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující 
podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž 
nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky 
je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn 
a má možnost se s nimi seznámit. 


2. Definice 


1. Prodávající 


Prodávajícím je Armini móda, IČ:05114977, se sídlem Paskov Místecka 173 PSČ:739 21 2. Kupující 


Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. 


Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím 
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného 
výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu 
pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, 
které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. 


Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí 
příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 


Podnikatelem se rozumí: 

osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti), 
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsaný v živnostenském rejstříku), 
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních 
předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a 
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního 
předpisu. 


Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito 
VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími. 


Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám. 


3. Spotřebitelská Smlouva 


Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními 
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající. 


3. Zpracování osobních údajů 


Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území 
ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka  ) dává najevo, že si je vědom 
všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším zpracováním svých osobních údajů 
pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu. Poskytnutí osobních údajů 
je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží Vám ochrana práv v rozsahu 
stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně odvolat. Osobní údaje budou 
plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána a nebudou sdílena s aplikacemi 
třetích osob. 


Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech 
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom, 
že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich 
přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále 
má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů 
a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem, 
odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování, 
likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících 
z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které 
o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese 
Mafy@centrum.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo Prodávajícího. 


4. Objednávka a uzavření Smlouvy 


Kupující je oprávněn objednat zboží u Prodávajícího skrze objednávkový systém eshopu, popř. 
telefonicky. 


Návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky, 
kupní smlouva vzniká odesláním objednávky, popř. telefonickou objednávkou Kupujícího 
spotřebitelem a přijetím objednávky Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí 
Kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení 
nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě 
dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.  


Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze 
v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie 
mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie 
mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy 
v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování 
dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní 
smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě 
1. let ode dne jejího podpisu. 


5. Cena a platba 


Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné, 
a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady 
na dopravu jsou uvedeny v části „Dodací lhůta a podmínky dodání“. Náklady na použití 
komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění 
objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy 
mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. 
Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako 
dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto 
dohodnuto jinak. 


V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání 
zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení 
vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit 
dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. 


Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího. 


Prodávající akceptuje následující platební podmínky: 


Platba hotově při převzetí, dobírka, převodem na účet 


6. Dodací lhůta a podmínky dodání 


Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží 
prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci.Dostupnost 
produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti 
produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 7 dnů. V běžných 
případech zboží expedujeme do 3 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný 
termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není 
instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu. 


Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet 
dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil 
jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet 
až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího. 


Prodávající akceptuje následující dodací podmínky: 


Osobní převzetí, Česká pošta 


V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány 
náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu. 


V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné 
Kupující. 


7. Záruka a servis 


Při prodeji spotřebního zboží je záruční doba 24 měsíců; jde-li o prodej potravinářského zboží, 
je záruční doba osm dní, u prodeje krmiv tři týdny a u prodeje zvířat šest týdnů. Je-li 
na prodávané věci, jejím obalu nebo návodu k ní připojeném vyznačena v souladu se zvláštními 
právními předpisy lhůta k použití věci, skončí záruční doba uplynutím této lhůty. 


Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. U věcí 
prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. 
Jde-li o věci použité, neodpovídá prodávající za vady odpovídající míře používání nebo 
opotřebení, které měla věc při převzetí kupujícím. 


V souladu s platným právním řádem České republiky není Kupujícímu, který je podnikatelem 
a zboží nakupuje v souvislosti s podnikáním, poskytována záruka na zboží mimo obecnou 
odpovědnost Prodávajícího za vady zboží při jeho předání. Kupujícím, kteří jsou podnikateli 
a kupují zboží v souvislosti se svou podnikatelskou činností, je poskytována záruční doba 
12 měsíců. 


Pro uplatnění záruční opravy je potřebné předložit pořizovací doklad (účtenka, faktura, 
Smlouva o leasingu), popř. záruční list. V případě zaslání zboží Prodejci je nutné zboží zabalit 
pro přepravu takovým způsobem, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. 


Prodávající neposkytuje Kupujícím pozáruční servis. 8. Reklamační řád 


V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má Kupující, v závislosti na povaze 
této vady, při uplatnění záruky následující práva: 
v případě vady odstranitelné: 
a.) právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady 
b.) právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady 
neúměrné 
c.) v případě nemožnosti postupů uvedených v bodech a.) a b.) má právo na přiměřenou slevu 
z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy 
v případě vady neodstranitelné: 
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 
v případě vady odstranitelné, pokud Kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady 
po opravě (tzn. zboží bylo již 3x reklamováno pro stejnou vadu) nebo pro větší počet 
vad věc řádně užívat 
a.) právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy 
jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci: 
a.)  právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy 


Reklamaci lze uplatnit u Prodávajícího, a to ve všech jeho provozovnách. 


Reklamace se nevztahují na případy: 


vznikla-li závada nebo poškození prokazatelně nesprávným užíváním, v rozporu 
s návodem k použití anebo jiným nesprávným jednáním Kupujícího 
prokazatelných nedovolených zásahů do zboží 
na vady, které vznikly běžným opotřebením spotřebního zboží se stanovenou lhůtou 
použití dle zvláštních právních předpisů, pokud je taková reklamace uplatňována 
po uplynutí této lhůty 
vady způsobené vlivem živelných katastrof 


9. Ukončení Smlouvy 


Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, 
má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce 
ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit 
od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem 
a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše 
uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet 
Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí. 


Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní 
ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy. 

10. Závěrečná ustanovení 


Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž 
vyvine veškerou potřebnou součinnost. 


Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek 
a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek. 


Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy 
na třetí osobu. 


Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů, 
a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala. 


Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých 
ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi. 


Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména 
zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace 
s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném 
pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie 
dne 17. června 2008 (dále jen „Řím I“), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto 
VOP právo české, a to s vyloučením použití „Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi 
zboží“. Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv. 


V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno 
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními 
předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní 
strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení 
ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními 
předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno. 
Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodním 
prvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc 
rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím 
soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl. 
23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu 
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost 
městského soudu v Ostravě pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo 
VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory 
v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce 
a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Ostravě. 


Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 6.2.2017  a jsou k dispozici taktéž na internetových 
stránkách Prodávajícího. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit. VOP pak pozbývají 
platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších. 


Doložka o spodním prádle 


Z hygienických důvodů dle směrnic EU není možná výměna nebo vrácení spodního prádla 
u kterého nelze vyloučit, že bylo použito na intimních partiích. V souladu se Směrnicí EU L 
144/19 a Směrnicí EU  97/7/ES, se záruka vrácení peněz či výměna zboží při odstoupení 
od smlouvy ve 14-denní lhůtě, vztahuje pouze na nepoužité a nepoškozené zboží. Z tohoto 
Strana: 6/6 
důvodu je nutné zkoušet spodní prádlo a plavky na vlastní spodní prádlo. V případě jakékoli 
známky používání zboží nebude Kupujícímu vrácena kupní ceny ani mu nebude zboží 
vyměněno. 

Za nepřevzetí dobírky po vás budem požadovat pokutu a to částkou 500kč  
Po odsouhlasení podmínek se kupující  zavazuje k tímto smluvním podmínkám.

MGJhZ